UITREIKE NA OUETEHUISE en HULPBEHOEWENDES
OUTREACHES TO HOMES FOR THE AGED and PEOPLE IN NEED

jan badenhorst en ander lede van Outoriteit in Christus Bedieninge is ook betrokke by weeklikse dienste en uitreike na verskeie Ouetehuise in Pretoria, asook ander plekke waar mense hulp nodig het.

 jan badenhorst and other members of Authority in Christ Ministries are also involved in weekly services and outreaches to various Homes for the Aged in Pretoria, and also other places where people are in need.

……….

BYDRAES

 DONATIONS:

Indien u belangstel om op enige wyse, (hetsy finansieel of by wyse van skenkings van voedsel ens.), by te dra tot enige van hierdie uitreike, hetsy in Suid Afrika of in die buiteland, kontak gerus vir jan badenhorst
(Kliek hier).

 Should you be interested in making any kind of donation (financial or foodstuffs etc.) to these outreaches, either in South Africa or outside our borders, please contact jan badenhorst
(Click here).

UITREIKE NA ZIMBABWE, MALAWI, BOTSWANA, PLAASARBEIDERS
ZIMBABWE, MALAWI, BOTSWANA AND FARM OUTREACHES

Die lede van Outoriteit in Christus Bedieninge en vriende onderneem gereeld uitreike na Zimbabwe, Malawi, Botswana, plase in SA, en swart gemeenskappe, waar hulle deelneem aan geestelike byeenkomste, die uitdeel van Bybels, verskaffing en uitdeel van voedsel, ensomeer.

 The members of Authority in Christ Ministries and friends have regular outreaches to Zimbabwe, Malawi, Botswana, farms in SA, and black communities, where they participate in spiritual meetings, handing out of Bibles, foodstuffs etc.

 
Zimbabwe Partners
 
Malawi Partners

Zimbabwe Outreach

Malawi Outreach