BASIESE SONDAARSGEBED / BASIC SINNER’S PRAYER

(Scroll down for English version)

“Vader, ek kom na U in die Naam van Jesus Christus van Nasaret. Ek bely vandag dat ek ‘n sondaar is Here, en dat ek Jesus Christus as Verlosser nodig het. Ek bely al die kere in my lewe wat ek die duiwel plek gegee het in my gedagtes, woorde en dade, as sonde.

Ek bely al die kere wat ek ongehoorsaam was aan U Woord, en U teleurgestel het, as sonde en ek vra U nou om my te vergewe in Jesus Naam. Dankie Vader dat ek weet U vergewe my nou en U dink nooit weer daaraan nie. (Hebr.8:12)

Daarom bely ek nou dat ek met my hele hart glo dat Jesus Christus vir my aan die kruis gesterf het, en fisies deur God uit die dode opgewek is (Rom.10:9,10) om te gaan sit aan U regterhand Vader, en ek bely nou dat ek Jesus Christus aanneem (Joh.1:12,13) as my enigste Koning, my Here, my Redder, my Saligmaker, my Verlosser, en my Vriend.

Here, ek vra dat U deur U Heilige Gees my sal lei (Rom.8:14) en sal leer om in U Woord te bly en in heiligmaking te begin nastrewe en uit te lewe (1 Petr.1:15,16). Gee my ‘n nuwe honger na U Woord, Here en openbaar asseblief self U Skrifte aan my deur U Heilige Gees. Dankie Here dat ek weet dat ek nou ook U kind mag wees, en mag lewe onder leiding van U Heilige Gees. Amen.”

 

 

“Father I come to you in the Name of Jesus Christ of Nazareth. I confess today that I am a sinner Lord and that I need Jesus Christ as my Saviour. I confess all the times that I gave place to the devil in my thoughts, words and deeds as sin.

I confess all the times that I was disobedient to Your Word and disappointed You as sin and I ask You now to forgive me in Jesus Name. Thank You Father that I know You do forgive me now and that You will not remember my sins. (Hebr.8:12)

Lord now I confess that I believe with my whole heart that Jesus Christ died for me on the cross and was physically resurrected from death by God (Rom.10:9,10) to sit at Your right hand Father, and I proclaim that I now receive the Lord Jesus Christ (Joh.1:12,13) as my only King, my Lord, my Saviour, my Redeemer and my Friend.

Lord I ask that You will lead me by Your Holy Spirit (Rom.8:14) and that You will teach me to stay in Your Word, to strive after sanctification and to live it (1 Petr.1:15,16). Please give me a new hunger for Your Word Lord and personally reveal Your Scriptures to me by Your Holy Spirit. Thank You Lord that I may know that I may also be Your child and may live under the leading of Your Holy Spirit. Amen.”