(Bid hierdie gebed HARDOP sodat satan en sy geeste op die eiendom ook kan hoor wat jy/julle verklaar oor jou/julle eiendom)

“Vader, ek/ons kom na U toe in die magtige Naam van Jesus Christus! Ons dank U dat die Bybel bepaal waar twee of drie in U Naam vergader is, is U in hulle midde. U is welkom hier Here Jesus, want ek/ons onderwerp my/ons aan U, en proklameer dat ek/ons en my/ons eiendom aan U behoort, en met hierdie gebed dra ek eiendsomreg van hierdie eiendom oor aan Jesus Christus. Dankie dat U hierdie stukkie grond op hierdie tydstip van U groot raadsplan aan my/ons toevertrou het.

Here, namens my/onsself en vorige eienaars en/of huurders en/of inwoners van hierdie grond, bely ek/ons die volgende dinge voor U:

1.    Ek/Ons bely enige vorm van bloedvergieting Here Jesus, en ek/ons  vra, indien daar enige bloed is wat van hierdie grond af uitroep in die geestesdimensie (Gen. 4:10 en Num. 35:33), dat U dit nou sal stilmaak met U kosbare bloed wat op Golgota gevloei het.

2.    Ek/Ons bely enige vorm van seksuele losbandigheid wat hier op die grond plaasgevind het, hetsy voorhuwelikse seks, buite-egtelike verhoudinge, homoseksualisme of pornografie (Jer. 3:2 en Lev. 19:29), en Here Jesus, ek/ons vra dat U die grond nou sal heilig met U kosbare bloed.

3.    Here Jesus, ek/ons bely enige goddelose kontrakte wat op hierdie grond gesluit was met die koninkryk van duisternis, hetsy deur of met toordokters, mediums/spiritiste, sataniste of Vrymesselaars (Jes. 24:5,6), en ek/ons vra dat U dit totaal sal uitkanselleer in die geestesdimensie.

4.    Ek/Ons bely enige vloeke wat uitgespreek was oor die grond (Spr. 18:21), en Here Jesus, ek/ons vra dat U enige vloeke nou sal breek en vervang met U seëninge op die grond.

5.    Ek/Ons bely enige vorm van afgodery wat op die grond beoefen was (Eseg. 6:4-6; Eseg.14:6) en ek/ons vra dat U aan ons sal uitwys wat is vandag nog op die eiendom wat U nie hier wil hê nie, sodat ek/ons dit kan verwyder en vernietig in Jesus Christus se Naam.

Dankie Here Jesus dat die vyand voortaan nie meer hierdie dinge teen my/ons eiendom mag gebruik nie. Nou vra ek/ons dat U die kosbare bloed van Jesus Christus sal laat vloei van hoekpaal tot hoekpaal en die grond en my/ons geboue nou in die gees sal reinig in Jesus se Naam. Ek/Ons vra ook nou dat U U engele vir my/ons sal opdrag gee (Ps. 91:10-12) en sal opstel by elke hoekpaal, by my/ons hekke, in, en rondom ons huis. Ek/Ons vra ook dat U die engele skouer teen skouer sal plaas teen my/ons grensdrade af, dwarsoorkruis in die lugruim bokant die eiendom, en selfs onderdeur in die geestesdimensie, sodat hierdie eiendom ‘n lig sal wees vir die nasies rondom my/ons.

Here Jesus, nou vra ek/ons dat, indien daar iemand op hierdie eiendom is of sal kom wie se gees nog nie aan U behoort nie, een van twee dinge sal gebeur naamlik:

1.    Dat daardie persoon eerstens op sy knieë sal val en sy hart vir Jesus Christus sal gee; of

2.    As hy met verkeerde bedoeling op my/ons eiendom aankom, dat hy sal omdraai en wegvlug, omdat U lig sy duisternis sal verdryf.

Here Jesus, ek/ons vra ook dat U my/ons familie nou sal verseël met U kosbare bloed terwyl ek/ons enige simbole van afgodery op my/ons eiendom nou verbrand en/of vernietig. Stel asseblief U engele rondom my/ons op terwyl ek/ons hier besig is, in Jesus Naam. Nou weerstaan ek/ons die duiwel en ek/ons sê: “Satan, in die Naam van Jesus Christus ontneem ek/ons jou en jou bose geeste enige wettige reg wat julle nog gedink het julle hier op my/ons eiendom het. Julle sal nou verdwyn in Jesus Christus se Naam, want daar is geskrywe as ons ons aan God onderwerp en ons weerstaan julle, sal julle van ons af wegvlug (Jak. 4:7)”

Here Jesus, baie dankie dat U nou my/ons eiendom vir my/ons heilig en skoonmaak, en ek/ons vra ook dat U my/ons van nou af deurlopend sal lei en leer en sal wys wat is daar op my/ons eiendom wat U nie hier wil hê nie, en dat U ook op ‘n daaglikse basis aan my/ons sal uitwys as ek/ons iets nuuts wil aankoop, of ek/ons dit mag koop, en of ek/ons dit eerder moet los. (Spr.3:5,6).

Baie dankie Here Jesus vir U kosbare liefde en genade, ek/ons loof en prys en aanbid U.

Amen!”

 

HOUSE CLEANING PRAYER

(Pray this prayer OUT LOUD so that satan and any of his demons on the property can also hear what you proclaim over the property)

“Father, we come to you in the Mighty Name of Jesus Christ! We thank you that the Bible declares where two or three are gathered in Your Name, that You are in their midst. You are welcome here Lord Jesus, because we submit ourselves to You and we proclaim that we, and our physical property, all belong to You. Thank You for entrusting us with this piece of property in this time  of Your big plan.

Lord Jesus, on behalf of ourselves and previous owners of this property, we confess the following things before You:

1.    We confess any bloodshed on this property Lord Jesus, and we ask, should there be any blood calling out from the land in the spiritual dimension (Gen. 4:10 and Num. 35:33), that You would now silence such blood with Your precious blood that was shed at Calvary.

2.    We confess any kind of sexual immorality committed on this land, albeit pre-marital sex, extra-marital affairs, homosexualism or pornography (Jer. 3:2 and Lev. 19:29), and Lord Jesus, we ask that You will now sanctify this land with Your precious blood.

3.    Lord Jesus, we confess any ungodly contracts that were entered into with the kingdom of darkness on this property, albeit with witchdoctors, satanists or Freemasons (Isa. 24:5,6), and we ask that You will cancel any such agreements/contracts in the spiritual dimension.

4.   We confess any curses which was spoken over the property (Prov. 18:21), and Lord Jesus, we ask that You will now break any such curses and replace them with Your blessings on this property.

5.    We confess any kind of idolatry that was practised on this property (Ezech. 6:4-6; Ezech.14:6) and we ask that You will show us today what is still here which You don’t want to be here, to enable us to remove and destroy any such idols in Jesus Name.

Thank You Lord Jesus, that the enemy will now not be able to use these five things as a legal right against this piece of land any longer. Now we ask that You will let Your precious blood flow around the whole of this property, from every corner post and that You will now spiritually cleanse the land and the buildings thereon, in Jesus Name. We also ask that You will give Your angels charge regarding us and this property (Psa. 91:10-12) and that You will set up Your angels at every corner post, next to our gates and also in and around our home. We further ask that You will place Your angels to stand shoulder against shoulder around the perimeter of our fence, above us in the air, and even below us in the spiritual dimension, so that this property will become a light for the nations around us, and that people will come here to learn about the Lord Jesus Christ.

Lord Jesus, now we ask, should someone come onto this property who is not saved, that one of two things will happen, namely:

1.    That such a person will firstly be convicted of his sin and fall on his knees to accept the Lord Jesus Christ as his personal Saviour; or

2.    Should such a person come onto this property with wrong or evil intentions, that he will turn around and flee, as Your light will drive out the darkness from this property.

Lord Jesus, we also ask that you will now cover our family with Your precious blood while we are busy burning or destroying any symbols of idolatry on the property. Please let Your angels stand all around us while we are busy now, in Jesus Name. We now resist the devil (James 4:7) and we say: “Satan, in the Name of Jesus Christ we destroy any legal rights which you and your demon spirits think that you still have on this property. You will leave now, in Jesus Name, as it is written if we submit ourselves to God and we resist you, that you will flee from us.”

Lord Jesus, thank you so much that You are now sanctifying and cleansing our property for us, and we also ask that You will keep on leading us and teaching us regarding things which You don’t want to be on this property, and that You will also show us on a daily basis if we may buy certain items, or whether se should rather leave them be. (Prov. 3:5,6)

Thank You very much Lord Jesus for Your precious love and grace, we worship You and we praise You!

Amen!